SQAS

Użycie Europejskiego dokumentu mycia (ECD)

SQAS jest narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem przy pomocy niezależnych audytorów posługujących się standardowym kwestionariuszem, co pozwala na rezygnację z wielokrotnych przeglądów przeprowadzanych przez poszczególne przedsiębiorstwa chemiczne u przewoźników i myjni. SQAS wspiera firmy chemiczne w procesie wyboru dostawców usług logistycznych i mycia oraz w określaniu indywidualnych działań ulepszających poziom ich usług.

Audit SQAS przeprowadzany przez niezależną organizację nie skutkuje uzyskaniem certyfikatu lecz szczegółowego raportu opartego na faktach, który poszczególne firmy chemiczne oceniają według przyjętych przez siebie kryteriów. W ten sposób jeden audit zastępuje wiele różnych inspekcji, którym często poddawane są firmy logistyczne i myjnie, a jednocześnie umożliwia utrzymywanie dialogu między firmą transportową lub myjnią a producentem chemikaliów.

Chociaż SQAS nie jest gwarantem bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług wykonywanych przez dostawcę, tym niemniej tworzy mechanizm oceny ciągłych postępów. System ten umożliwia przekazywanie cennych spostrzeżeń z auditu odnośnie słabych i mocnych stron firmy bezpośrednio do wykonującego daną usługę przewozu lub mycia cystern. W dodatku, po dokonaniu weryfikacji wyników auditu przez zainteresowaną firmę chemiczną, możliwe jest przekazanie jej spostrzeżeń pozwalających na lepszą obsługę klienta do przewoźnika lub myjni, co przyczynia się do tworzenia i wzmacniania podstaw do prawdziwego partnerstwa i jest wymierną korzyścią dla obu stron dialogu.

Dokumenty SQAS dla systemu SQAS Cleaning zostały opublikowane po raz pierwszy w kwietniu 1998 roku. Obecna wersja powstała w wyniku prac Zespołu Rewizyjnego złożonego z przedstawicieli firm chemicznych, transportowych, myjni cystern oraz organizacji certyfikujących.

Europejska Federacja Organizacji Myjni Cystern (EFTCO)

Pakiet SQAS Cleaning składa się z dwóch dokumentów, które muszą być stosowane równocześnie:

Wytyczne w sprawie auditu SQAS Cleaning (Guidelines on the SQAS Cleaning Assessment). Wytyczne dostarczają audytorowi i auditowanej firmie ogólnych informacji o badaniu SQAS oraz szczegółowych informacji o tym, jak rozumieć pytania zawarte w kwestionariuszu SQAS Cleaning. Kwestionariusz SQAS Cleaning (SQAS Cleaning Assessment Questionnaire). Wersja w języku angielskim jest tekstem wzorcowym. Autoryzowane tłumaczenia dostępne są także w niektórych innych językach. W razie wątpliwości należy jednak zawsze odnosić się do wersji dostępnej w języku angielskim.